Посібники - Монографії

•Last Updated on ••Thursday•, 01 •March• 2018•• •Written by Administrator• ••Monday•, 26 •February• 2018•

freejoomlatemp.ru

•Print•

•There are no translations available.•

Списки посібиків та монографій за останні роки


Навчальний посібник:

1. Гейчук В.М. Функціональне проектування верстатів та машин в Autodesk Inventor. Частина I: навч. посіб. Навчальне електронне видання. [для студ. вищ. навч. закл.] / В.М. Гейчук. - Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 394 с. українською мовою; № протокола метод. ради 6; дата 12.06.2017.

2. Шишкін, В. М. Менеджмент якості та підтвердження відповідності. Нормативна термінологія та визначення : термінологічний словник [Електронний ресурс] / В. М. Шишкін, С. В. Чікін ; ред. І. І. Верба ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,7 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – Назва з екрана. –  Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19112   (Протокол Вченої Ради ММІ № 08 від 20 березня 2017 р. )


Монографії:

 1. 1.Струтинський В.Б., Симонюк В.П., Денисюк В.Ю. Вдосконалення обладнання та процесу ударно-імпульсної обробки деталей у вібробункері: монографія. – Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна друкарня «Волиньполіграф», 2016. – 139с.
 2. 2.Кузнецов Ю.Н. Принципы создания станочно-инструментальной оснастки для высокоэффективной токарной обработки. Монография /Ю.Н.Кузнецов, О.И.Драчев, В.Н.Волошин. – Старый Оскол: ТНТ,– 336 с.
 3. 3.Кузнєцов Ю.М. Приводи затискних механізмів металообробних верстатів: Монографія /Ю.М.Кузнєцов, Б.І.Придальний; за заг. ред. Ю.М.Кузнєцова. – Луцьк: Вежа‑Друк, 2016 р. – 352 с.

 

Навчальний посібник:

 1. 1.Торговельна марка: самостійний пошук, підготовка до реєстрації, моніторинг ; Навч. посіб. / А.С. Ромашко, О.М.Кравець. – [Електронний ресурс] / - К.: НТУУ "КПІ", 2016. – 170. гриф Затверджено Вченою радою НТУУ "КПІ" від 30 червня 2016 р.


Монографії:

 1. 1.Вібраційні процеси механічної обробки: монографія / ав.: Струтинський В.Б., Перфілов І.В. – К.:Хімджест. - 2015. – 579с.
 2. 2.Динамика станочно-инструментальной оснастки для высокоэффективной токарной обработки Кузнецов Ю.Н., Драчев О.И., Луцив И.В., Шевченко А.В., Волошин В.Н. Старый Оскол (Россия): ТНТ, 2015. – 432с. українською мовою; № протокола метод. ради 12; дата 18.02.2015

Навчальні посібники:

 1. 1.Гейчук В.М. Динамічне моделювання механізмів верстатів та машин в Autodesk Inventor: навч. посіб. Навчальне електронне видання. [для студ. вищ. навч. закл.] / В.М. Гейчук, С.В. Вакуленко. - Київ: НТУУ "КПІ", 2015. – 11 с.
 2. 2.Гейчук В.М. Оптимізація вузлів і деталей верстатів та машин за допомогою модуля "Анализ напряжений" Autodesk Inventor: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В.М. Гейчук, К.М. Рудаков. - Київ: НТУУ "КПІ", 2015. – 11 с.
 3. 3.Ромашко А.С. Міжнародні договори та угоди у сфері інтелектуальної власності: Навч. посіб. / А.С. Ромашко, І.І. Верба, В.В. Пригода. – Вид.2-ге переробл. та доповн. [Електронний ресурс] / - К.: НТУУ "КПІ", 2015. – 186.


Монографії:

 1. 1.Кузнецов Ю.Н., Луцив И.В., Шевченко А.В. и др. Зажимные механизмы и технологическая оснастка для высокоэффективной токарной обработки– Старый Оскол: ТНТ, 2014. – 480 с.
 2. 2.Кузнєцов Ю.М., Хамуйєла Ж.А. Герра, Хамуйєла Т.О. Морфологічний синтез верстатів та їх механізмів (португальської мовою), видана в Анголі, 2014. -с.
 3. 3.Кузнецов  Ю.Н.,Драчев О.И., Луцив И.В., Шевченко А.В., Волошин В.Н. Динамика технологической оснастки для токарных станков. – Россия. ТНТ. Старый Оскол:, 2014 – 576с.

Навчальні посібники:

 1. 1.Кузнєцов Ю.М., Саленко О.В., Харченко О.О., Щетинін В.Т. Технологічне оснащення з ЧПК: механізми і оснащення: Навчальний посібник – Київ - Кременчук - Севастополь: Вид-во «Точка», 2014. -500с.
 2. 2.Кузнєцов Ю.М., Придальний Б.І. Проектування цільових механізмів маніпулювання верстатів нового покоління : навч.посібник для студ. машинобуд. спец. вищ. навч. закл. – Вид. 2-ге, змін. – Луцьк: Вежа-Друк, 2014. – 428 с.
 3. 3.Кузнєцов Ю. М., Мікульонок І. О., Самойленко О. В. Практикум з дисципліни "Патентознавство та авторське право". Навчальний посібник / Під ред. Ю.М. Кузнєцова. – К.: НТУУ "КПІ", 2014. – 317 с.

 


Монографії:

 1. 1.Цанговые патроны двойного зажима. Теория и практика/Кузнецов Ю.Н., Хамуйела А.Ж. Гера, Хамуйела Т.О./Монография/ООО «Гнозис», К: 2013, 475 с.
 2. 2.Технологическая оснастка для высокоэффективной токарной обработки (книга 1)/ Кузнецов Ю.Н., Драчев О.И., Луцив И.В., Шевченко А.В., Волошин В.Н. /Монография / Старый Оскол: «ТНТ», 2013, 480 с.
 3. 3.Литвин О.В., Ткаченко Ю.В., Катрушин Б.М., Тихоненко Ю.В. Інноваційний менеджмент у період модернізації економіки: колективна монографія. – Ніжин «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2013.- 220 с.

Підручники:

 1. 1.Theory of technical systems: textbook/Yuriy Kuznetsov, Yuriy Novosyolov, Ihor Lutsiv –Sevastopol: SevNTU, 2012. – 256 pp.

Навчальні посібники:

 1. 1.Робототехнічні системи і комплекси фармацевтичного та біотехнологічного виробництва: Навч. посібник//Кузнєцов Ю.М., Шибецький В.Ю.- К:ГНОЗІС, 2012.-335 с.
 2. 2.Міжнародні договори та угоди у сфері інтелектуальної власності: Навч. посіб. [Електронний ресурс] / А.С. Ромашко, І.І. Верба, В.В. Пригода - К.: НТУУ "КПІ", 2013. – 160. [Електронний ресурс]. –  Режим доступу: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2579   українською мовою; № протокола метод. ради 7; дата 13.04.українською мовою; № протокола метод. ради 7; дата 13.03.2013
 3. 3.Основи інтелектуальної власності: навчальний посібник (2-ге видання перероблене і доповнене) / І.І.Верба, В.О.Коваль / за загальною редакцією С.В.Чікіна - К.: НТУУ "КПІ", 2013 - 257 с. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/2387; Методична рада НТУУ "КПІ" (протокол № 4); № сертифікату НМУ № Е 12/13-068; дата 20.12.2012

Навчальні видання:

 1. 1.Практикум з дисципліни “ПАТЕНТОЗНАВСТВО ТА АВТОРСЬКЕ ПРАВО" для студентів та аспірантів технічних спеціальностей та спеціальності «Інтелектуальна власність». Навчальне електронне видання. [Електронний ресурс] /НТУУ "КПІ"/ А.С. Ромашко, О.М. Кравець, О.В. Литвин. - К.: НТУУ "КПІ", 2013. - 173 с. Електронний ресурс]. –  Режим доступу: http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/  українською мовою; № протокола метод. ради 5; дата 17.01.2013
 2. 2.Захист права інтелектуальної власності. Практика правозастосування. Збірка оглядових листів з питань інтелектуальної власності Вищого господарського суду України [Електронний ресурс] : навчальне видання / НТУУ «КПІ» ; упоряд. С. В. Чікін, О. А. Фоя. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,07 Мбайт). – Київ, 2012.
 3. 3.Правове регулювання розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Збірка нормативно-правових актів та витягів з них [Електронний ресурс] : навчальне видання / НТУУ «КПІ» ; упоряд. С. В.Чікін  українською мовою; № протокола метод. ради 2; дата 18.10.2012
 4. 4.Міжнародна реєстрація промислових зразків. Збірник нормативно-правових актів та витягів з них [Електронний ресурс] : навчальне видання / НТУУ «КПІ» ; упоряд. С. В. Чікін  українською мовою; № протокола метод. ради 5; дата 17.01.2013

 

 

 

русские темы Wordpress