1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>
шаблоны joomla 2.5 здесь

Посібники - Монографії

•PDF••Print••E-mail•

??There are no translations available.??

Списки посібиків та монографій за останні роки


Навчальний посібник:

1. Гейчук В.М. Функціональне проектування верстатів та машин в Autodesk Inventor. Частина I: навч. посіб. Навчальне електронне видання. [для студ. вищ. навч. закл.] / В.М. Гейчук. - Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 394 с. українською мовою; № протокола метод. ради 6; дата 12.06.2017.

2. Шишкін, В. М. Менеджмент якості та підтвердження відповідності. Нормативна термінологія та визначення : термінологічний словник [Електронний ресурс] / В. М. Шишкін, С. В. Чікін ; ред. І. І. Верба ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,7 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – Назва з екрана. –  Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19112   (Протокол Вченої Ради ММІ № 08 від 20 березня 2017 р. )


Монографії:

 1. 1.Струтинський В.Б., Симонюк В.П., Денисюк В.Ю. Вдосконалення обладнання та процесу ударно-імпульсної обробки деталей у вібробункері: монографія. – Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна друкарня «Волиньполіграф», 2016. – 139с.
 2. 2.Кузнецов Ю.Н. Принципы создания станочно-инструментальной оснастки для высокоэффективной токарной обработки. Монография /Ю.Н.Кузнецов, О.И.Драчев, В.Н.Волошин. – Старый Оскол: ТНТ,– 336 с.
 3. 3.Кузнєцов Ю.М. Приводи затискних механізмів металообробних верстатів: Монографія /Ю.М.Кузнєцов, Б.І.Придальний; за заг. ред. Ю.М.Кузнєцова. – Луцьк: Вежа‑Друк, 2016 р. – 352 с.

 

Навчальний посібник:

 1. 1.Торговельна марка: самостійний пошук, підготовка до реєстрації, моніторинг ; Навч. посіб. / А.С. Ромашко, О.М.Кравець. – [Електронний ресурс] / - К.: НТУУ "КПІ", 2016. – 170. гриф Затверджено Вченою радою НТУУ "КПІ" від 30 червня 2016 р.


Монографії:

 1. 1.Вібраційні процеси механічної обробки: монографія / ав.: Струтинський В.Б., Перфілов І.В. – К.:Хімджест. - 2015. – 579с.
 2. 2.Динамика станочно-инструментальной оснастки для высокоэффективной токарной обработки Кузнецов Ю.Н., Драчев О.И., Луцив И.В., Шевченко А.В., Волошин В.Н. Старый Оскол (Россия): ТНТ, 2015. – 432с. українською мовою; № протокола метод. ради 12; дата 18.02.2015

Навчальні посібники:

 1. 1.Гейчук В.М. Динамічне моделювання механізмів верстатів та машин в Autodesk Inventor: навч. посіб. Навчальне електронне видання. [для студ. вищ. навч. закл.] / В.М. Гейчук, С.В. Вакуленко. - Київ: НТУУ "КПІ", 2015. – 11 с.
 2. 2.Гейчук В.М. Оптимізація вузлів і деталей верстатів та машин за допомогою модуля "Анализ напряжений" Autodesk Inventor: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В.М. Гейчук, К.М. Рудаков. - Київ: НТУУ "КПІ", 2015. – 11 с.
 3. 3.Ромашко А.С. Міжнародні договори та угоди у сфері інтелектуальної власності: Навч. посіб. / А.С. Ромашко, І.І. Верба, В.В. Пригода. – Вид.2-ге переробл. та доповн. [Електронний ресурс] / - К.: НТУУ "КПІ", 2015. – 186.


Монографії:

 1. 1.Кузнецов Ю.Н., Луцив И.В., Шевченко А.В. и др. Зажимные механизмы и технологическая оснастка для высокоэффективной токарной обработки– Старый Оскол: ТНТ, 2014. – 480 с.
 2. 2.Кузнєцов Ю.М., Хамуйєла Ж.А. Герра, Хамуйєла Т.О. Морфологічний синтез верстатів та їх механізмів (португальської мовою), видана в Анголі, 2014. -с.
 3. 3.Кузнецов  Ю.Н.,Драчев О.И., Луцив И.В., Шевченко А.В., Волошин В.Н. Динамика технологической оснастки для токарных станков. – Россия. ТНТ. Старый Оскол:, 2014 – 576с.

Навчальні посібники:

 1. 1.Кузнєцов Ю.М., Саленко О.В., Харченко О.О., Щетинін В.Т. Технологічне оснащення з ЧПК: механізми і оснащення: Навчальний посібник – Київ - Кременчук - Севастополь: Вид-во «Точка», 2014. -500с.
 2. 2.Кузнєцов Ю.М., Придальний Б.І. Проектування цільових механізмів маніпулювання верстатів нового покоління : навч.посібник для студ. машинобуд. спец. вищ. навч. закл. – Вид. 2-ге, змін. – Луцьк: Вежа-Друк, 2014. – 428 с.
 3. 3.Кузнєцов Ю. М., Мікульонок І. О., Самойленко О. В. Практикум з дисципліни "Патентознавство та авторське право". Навчальний посібник / Під ред. Ю.М. Кузнєцова. – К.: НТУУ "КПІ", 2014. – 317 с.

 


Монографії:

 1. 1.Цанговые патроны двойного зажима. Теория и практика/Кузнецов Ю.Н., Хамуйела А.Ж. Гера, Хамуйела Т.О./Монография/ООО «Гнозис», К: 2013, 475 с.
 2. 2.Технологическая оснастка для высокоэффективной токарной обработки (книга 1)/ Кузнецов Ю.Н., Драчев О.И., Луцив И.В., Шевченко А.В., Волошин В.Н. /Монография / Старый Оскол: «ТНТ», 2013, 480 с.
 3. 3.Литвин О.В., Ткаченко Ю.В., Катрушин Б.М., Тихоненко Ю.В. Інноваційний менеджмент у період модернізації економіки: колективна монографія. – Ніжин «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2013.- 220 с.

Підручники:

 1. 1.Theory of technical systems: textbook/Yuriy Kuznetsov, Yuriy Novosyolov, Ihor Lutsiv –Sevastopol: SevNTU, 2012. – 256 pp.

Навчальні посібники:

 1. 1.Робототехнічні системи і комплекси фармацевтичного та біотехнологічного виробництва: Навч. посібник//Кузнєцов Ю.М., Шибецький В.Ю.- К:ГНОЗІС, 2012.-335 с.
 2. 2.Міжнародні договори та угоди у сфері інтелектуальної власності: Навч. посіб. [Електронний ресурс] / А.С. Ромашко, І.І. Верба, В.В. Пригода - К.: НТУУ "КПІ", 2013. – 160. [Електронний ресурс]. –  Режим доступу: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2579   українською мовою; № протокола метод. ради 7; дата 13.04.українською мовою; № протокола метод. ради 7; дата 13.03.2013
 3. 3.Основи інтелектуальної власності: навчальний посібник (2-ге видання перероблене і доповнене) / І.І.Верба, В.О.Коваль / за загальною редакцією С.В.Чікіна - К.: НТУУ "КПІ", 2013 - 257 с. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/2387; Методична рада НТУУ "КПІ" (протокол № 4); № сертифікату НМУ № Е 12/13-068; дата 20.12.2012

Навчальні видання:

 1. 1.Практикум з дисципліни “ПАТЕНТОЗНАВСТВО ТА АВТОРСЬКЕ ПРАВО" для студентів та аспірантів технічних спеціальностей та спеціальності «Інтелектуальна власність». Навчальне електронне видання. [Електронний ресурс] /НТУУ "КПІ"/ А.С. Ромашко, О.М. Кравець, О.В. Литвин. - К.: НТУУ "КПІ", 2013. - 173 с. Електронний ресурс]. –  Режим доступу: http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/  українською мовою; № протокола метод. ради 5; дата 17.01.2013
 2. 2.Захист права інтелектуальної власності. Практика правозастосування. Збірка оглядових листів з питань інтелектуальної власності Вищого господарського суду України [Електронний ресурс] : навчальне видання / НТУУ «КПІ» ; упоряд. С. В. Чікін, О. А. Фоя. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,07 Мбайт). – Київ, 2012.
 3. 3.Правове регулювання розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Збірка нормативно-правових актів та витягів з них [Електронний ресурс] : навчальне видання / НТУУ «КПІ» ; упоряд. С. В.Чікін  українською мовою; № протокола метод. ради 2; дата 18.10.2012
 4. 4.Міжнародна реєстрація промислових зразків. Збірник нормативно-правових актів та витягів з них [Електронний ресурс] : навчальне видання / НТУУ «КПІ» ; упоряд. С. В. Чікін  українською мовою; № протокола метод. ради 5; дата 17.01.2013

 

 

 

Розсилки

New information

Конференція
04.03.2019 | 
??There are no translations available.??Міністерство освіти і науки України Міністерство економічного... Read more...
вітання
01.02.2019 | 
??There are no translations available.??Шановні наші випускники – магістри 2019... Read more...
Гуртки
14.01.2019 | 
??There are no translations available.??Гуртки на кафедрі 1. Науковий гурток ... Read more...
Захист
13.11.2018 | 
??There are no translations available.??Захист магістерських дисертацій на кафедрі конструювання... Read more...
Екскурсія
03.10.2018 | 
??There are no translations available.??Унікальна пропозиція тільки для студенток КПІ!... Read more...
Joomla! Україна

Visiting of the site


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday618
mod_vvisit_counterYesterday1346
mod_vvisit_counterThis week618
mod_vvisit_counterLast week9224
mod_vvisit_counterThis month25576
mod_vvisit_counterLast month35167
mod_vvisit_counterAll880156

Online (20 minutes ago): 20
Your IP: 34.236.216.93
,
Now is: 2019-10-21 13:16

Heidenhain

 • •Banner•