1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
шаблоны joomla 2.5 здесь

Литвин Олександр Валеріанович

Посада доцент
Наковий ступінь кандидат технічних наук 
Вчене звання  доцент
Телефон (044) 204-94-61
Особиста сторінка

intellect.kafvp.kpi.ua/profile/lov60

Елктронна пошта

•Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду•

Дисципліни

Список наукових та навчально-методичних праць

 

 

91.    Литвин О.В. Запровадження дисциплін специфічних категорій для підготовки доктора філософії в НТУУ "КПІ"/ Тез. доповідей VIІІ міжнар. наук.-практ. конф. «Менеджмент малого і середнього бізнесу: управління проектами».-м. Севастополь, 20-24 вересня 2010 р. –Севастополь. Вид-во СевНТУ, 2010.  -57-59 с.

92.    Струтинський В.Б., Литвин О.В. Викладання дисциплін для підготовки доктора філософії в НТУУ «КПІ» за Болонським процесом./Тез. доповідей ІХ всеукр. наук.-метод. конф. «Болонський процес: стан та перспективи розвтику вищої освіти в Україні. 18-19 листопада 2010 р. –Київ. Ч.1. М-во освіти та науки України, НТУУ "КПІ", Київ, нац. у-т ім. Т.Шевченка. –К.: НТУУ"КПІ",  2010. 186-187 с.

93.        Литвин А.В. Исследование нелинейных характеристик жесткости технологической системы станка/ Современные проблемы машиноведения: тез. докл. VІІІ Между­нар. научн.-техн. конф. (научные чтения, посвящ. П.О. Сухому), Гомель, 28-29 окт. 2010 г.)/ М-во образования Респ. Беларусь, Гомел. гос. техн. ун-т им. П.О. Сухого, ОАО «ОКБ Сухого»; под общ. ред С.И.Тимонина. –Гомель: ГГТУ им. П.О. Сухого, 2010.- с. 111-112. 

94.    Кузнєцов Ю.М., Литвин О.В. Практикум з дисципліни "Основи технічної творчості": навч.-метод. посіб./ під заг. ред.: Ю.М. Кузнєцов –К,: ТОВ "ЗМОК"-ТОВ "Гнозіс", 2010. -161 с.

95.    Струтинський В.Б., Литвин О.В., Кравець О.М. Дослідження нелінійних характеристик жорсткості  технологічної системи токарного верстата./ Вісник СевНТУ. Збірник наукових праць, серія машиноприладобудування, випуск 111/2010, 2010, с.171-176.

96.    Ромашко А., Литвин О.В. Сертифікаційний знак як об'єкт інтелектуальної власності – торгівельна марка / Інтелектуальна власність, №9, 2010, с.21-25.

97.    Литвин О.В.  Реалізація заданих вимог точності при токарній обробці тонкостінних деталей/Тези доповідей ХІІ міжнародної науково- технічної конференції «Прогресивна техніка і технологія -2011» 20-24 червня 2011 р., НТУУ «КПІ», с.103.

98.    Кузнєцов Ю. М., Мікульонок І. О., Литвин О. В., Чікін С. В. Підготовка магістрів з інтелектуальної власності в нтуу «КПІ»/ Матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми підготовки фахівців з інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності в Україні» в м. Києві 20-22 квітня 2011 р. –К.: Інститут інтелектуальної власності Національного університсету «Одеська національна юридична академія»  в м. Києві. 2011. –с.173-182.

99.    Литвин О. В., Ромашко А.С. Наукові напрямки підготовки дисертацій магістрів інтелектуальної власності в національному технічному університеті України  «КПІ» / Інтелектуальна власність в інноваційній діяльності: Матеріали Першої наук.-практ. конф (31 березня 2011 р.). Університет економіки і права «Крок», журнал «Інтелектуальна власність». –К,: Університет економіки і права «Крок», журнал «Інтелектуальна власність», с.83-90.

100.            Литвин О. В. Використання виставкового пріоритету вітчизняними підприємцями / «Сучасна економіка»: випуск 4, –К,: Державний інститут підготовки кадрів, 2011. с. 32-39.

101.            Токарний самоцентруючий патрон/  Патент України №  66023 від 26.12.2011 р.,  Литвин О.В., Ляхов В.А., Ковбасинський О.Ю.

102.    Ляхов В.А., Литвин О.В. Визначеня сил реакції в затискному патроні при навантаженні моментом /Тези доповідей загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки. Секція «Машинобудування», 4 част. Київ, НТУУ «КПІ», 2011. с. 15-17.

103.    Матвеєв В.О., Литвин О.В. Покращення кінематичних характеристик механізмів періодичного повороту /Тези доповідей загальноуніверситетської науково - технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки. Секція «Машинобудування», 4 част. Київ, НТУУ «КПІ», 2011. с. 15-17.

104.    Бикадоров Д.С., Литвин О.В. Забезпечення заданих вимог точності при автоматизованій токарній обробці тонкостінних деталей  /Тези доповідей загальноуніверситетської науково - технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки. Секція «Машинобудування», 4 част. Київ, НТУУ «КПІ», 2011. с. 15-17.

105.            Литвин О.В., Терещенко Ю.В. Зміни в патентному законодавстві Республіки Беларусь / «Сучасна економіка»: випуск 5, –К,: Державний інститут підготовки кадрів, 2011. с. 31-37.

106.            Литвин О.В., Терещенко Ю.В. Аналіз динаміки набуття прав на обєкти промислової власності в Україні та  Республіці Беларусь / «Сучасна економіка»: випуск 5, –К,: Державний інститут підготовки кадрів, 2011. с. 50-68.

 

2011-2012  (19п)

107.            Ромашко А. С., Литвин О. В., Золоєва А.О., Кравець Є.П. Сучасний стан подання заявок  об’єкти промислової власності в Україні іноземними та українськими заявниками / «Сучасна економіка»: випуск 6, –К,: Державний інститут підготовки кадрів, 2011. с. 78-88.

108.            Литвин О.В., Терещенко Ю.В. Поглиблення інноваційної складової в патентному законодавстві Республіки Білорусь. /Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Роль і значення  інтелектуальної власності в інноваційному розвитку економіки» в м. Києві 9-11 листопада  2011 р. –К.: Інститут інтелектуальної власності Національного університету «Одеська національна юридична академія»  в м. Києві. 2011. –с. 216-221.

109.            Литвин О. В. Управління точністю обробки нежорстких деталей приводів з пружними зв’язками /Матеріали міжнародної наук.- техн.. конф "Проблеми сучасних технологій виготовлення та надійності передач з гнучкими зв’язками", присвяченої памяті та 70 річниці з дня народження проф. Дубиняка С.А. Тернопіль, 19-21 грудня 2011 р.. Тернопіль,Крок.-2011. С. 33-34.

110.            Литвин О. В. Практичний аспект оцінки об’єктів інтелектуальної власності / «Сучасна економіка»: випуск 7, –К,: Державний інститут підготовки кадрів, 2012. с. 78-88.

111.            Литвин О.В., Шпак А.В. Аналіз стану набуття права інтелектуальної власності на промислові зразки в Україні / Інтелектуальна власність в інноваційній діяльності: Матеріали міжвузівської наук.-практ. конф (31 березня 2012 р.). Університет економіки і права «Крок», журнал «Інтелектуальна власність». –К.: Університет економіки і права «Крок», журнал «Інтелектуальна власність», с. 80-91.

112.    Литвин О.В., Копань Д.В.  / Токарний самоцентруючий патрон. Патент України № UA 75007, МПК (2012.01) В23В9/00, опубл.26.11.2012 р.,бюл. №22

113.    Литвин О.В., Шпак А.В. / Варіатор. Патент України №U 2012 06458 від 27.05.2012 р.,

114.    Копань Д.В., Литвин О.В. Визначення пружно-деформаціних характеристик шестикуланкового затискного патрону /Тези доповідей загальноуніверситетської науково - технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Конструювання верстатів та машин». Київ, НТУУ «КПІ», 2012. с. 26-27.

115.    Шпак А.В., Литвин О.В. Аналіз стану набуття права інтелектуальної власності на промислові зразки в Україні/ Тези доповідей загальноуніверситетської науково - технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Інтелектуальна власність». Київ, НТУУ «КПІ», 2012. с. 85-86.

116.    Терещенко Ю.В., Литвин О.В. Аналіз патентного законодавства Республіки Беларусь та України /Тези доповідей загальноуніверситетської науково - технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Конструювання верстатів та машин» та «Інтелектуальна власність». Київ, НТУУ «КПІ», 2012. с. 84-85.  

117.    Литвин О.В. Охорона нових інноваційних технічних рішень без патентування  / Теорія і практика інтелектуальної власності, 2012, № 1, с. 73-75.

118.            Ромашко А. С., Литвин О. В., Кравець О. М. Варіативна частина галузевого стандарту вищої освіти україни підготовки магістрів з інтелектуальної власності в НТУУ «КПІ» / Матеріали ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми підготовки фахівців з інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності в Україні» в м. Києві 23-25 квітня 2012 р. –К.: Інститут інтелектуальної власності Національного університету «Одеська національна юридична академія»  в м. Києві. 2012. –с. 223-231.

119.            Верба І. І., Литвин О. В. Формування компетенцій магістрів з інтелектуальної власності в НТУУ «КПІ» / Матеріали ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми підготовки фахівців з інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності в Україні» в м. Києві 23-25 квітня 2012 р. –К.: Інститут інтелектуальної власності Національного університсету «Одеська національна юридична академія»  в м. Києві. 2012. –с. 44-50.

120.    Литвин О. В. Оцінка похибок обробки нежорстких деталей /Матеріали XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Прогресивна техніка і технологія – 2012 », 11-15 червня, м. Севастополь.

121.    Литвин О.В., Бульда Є.О. Енергетичний підхід до визначення граничного зусилля затиску в процесі обробки /Матеріали XІІІ Міжнародної науково-технічної  конференції «Прогресивна техніка і технологія – 2012 », 11-15 червня, м. Севастополь.

154.            Литвин О. В. Практичний аспект оцінки об’єктів інтелектуальної власності/ заявниками / «Сучасна економіка»: випуск 7, –К,: Державний інститут підготовки кадрів, 2012. с. 37-48.

155.            Литвин О.В., Шпак А.В., Гаврушкевич Н.В. Недооцінка заявниками набуття прав інтелектуальної власності на промислові зразки в Україні / заявниками / «Сучасна економіка»: випуск 8, –К,: Державний інститут підготовки кадрів, 2012. с. 65-70.

156.    Литвин О.В.  Робочі процеси та параметри вузлів штокових токарних патронів для швидкісної обробки / /Матеріали X Міжнародної науково-технічної  конференції «Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку»,  м. Краматорськ, 2012. –с. 63.

157.            О.В. Литвин, А.М. Клавак. Дослідження точності обробки кільцевих деталей із зміною вхідних параметрів технологічної системи / Материалы международной научно-технической конференции  «Современные направления и перспективы развития технологий обработки и оборудования в машиностроении «Механообработка. Севастополь – 2012». (Севастополь, 11 – 15 июня 2012 года). с. 48-49.

 

2012-2013 (19п)

158.            О.В. Литвин, А.М. Клавак. Дослідження точності обробки кільцевих деталей із зміною вхідних параметрів технологічної системи /Вісник СевНТУ. Збірник наукових праць, серія машиноприладобудування, випуск 111/2012, 2012, с. 171-176.

159.            Верба І. І., Литвин О. В. Формування професійних компетенцій магістрів з інтелектуальної власності в НТУУ «КПІ» / Інтелектуальна власність, №7, 2012, с.62-66.

160.      А.В. Литвин.  Изменение силовых характеристик цангового патрона при закреплении заготовок различного диаметра /Тез. докл. ІХ  междунар. научн.-техн. конф. (научн. чтения, посящ. П.О.Сухому), Гомель, 25-26 октября 2012 г.,под. общ. ред.. С.И.Тимошина. - Гомель:  ГТТУ им.П.О.Сухого., с. 72-73.

161.                Литвин О.В., Шпак А.В. Значення комплексного захисту обєктів промислової власностів інноваційному процесі. / Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції «Роль і значення  інтелектуальної власності в інноваційному розвитку економіки» в м. Києві 13-14 листопада  2012 р. –К.: Інститут інтелектуальної власності Національного університету «Одеська національна юридична академія»  в м. Києві. 2012. –с. 360-365.

161.

162.                Литвин О. В. Практична реалізація здобутків інтелектуальної праці / «Сучасна економіка»: випуск 9, –К,: Державний інститут підготовки кадрів, 2012. с. 49-55.

162.

163.                Литвин О.В. Робочі процеси  та параметри вузлів  штокових затискних патронів /Збірник тез доповідей ХУІ наукової конф. ТДТУ ім. І.Пулюя, том ІІ "Матеріалознавство та машинобудування" 5-6 грудня 2012 р., м.Тернопіль, с.44.

164.    Литвин О.В. Міжнародна співпраця ММІ / Київський політехнік, №36 (3011) с.2.

 

165.                Литвин О.В. Інноваційна логістика в ВНЗ /Менеджмент малого і середнього бізнесу: логістика (SBM 2012) матеріали Х міжнар. наук.-практ. конф. м.Севастополь  24-29 вересня 2012 р./ М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Севастоп. Нац. техн. ун-т., наук. ред. О.В.Цуканов –Севастополь, СевНТУ, 2012. с. 24-25.

166.                Ромашко А.С, Литвин О.В., Шмакова О.С. Класифікація інформації з обмеженим доступом та місце ноу-хау в ній/ «Сучасна економіка»: випуск 10, –К,: Державний інститут підготовки кадрів, 2013. с. 49-55.

166.….……..

167.        Литвин О.В., Ромашко А.С. Запровадження електронних навчальних видань для вивчення дисципліни «Патентознаство і авторське право» в НТУУ «КПІ»  / Матеріали ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми підготовки фахівців з інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності в Україні» в м. Києві 23-24 квітня 2013 р. –К.: Інститут інтелектуальної власності Національного університсету «Одеська національна юридична академія»  в м. Києві. 2013. –с. 113-120.

Материалы международной научно-технической конференции (Севастополь, 20 – 24 мая 2013 года)168.        … О.В. Литвин /Застосування нових конструкцій затискних патронів. Сучасні напрями та перспективи розвитку технологій обробки та обладнання у машинобудуванні «Механообробка. Севастополь - 2013»: матеріали міжнар. наук.-техн. конф., Севастополь, 20 – 24 травня 2013 р. / М-во освіти і науки України, Севастоп. нац. техн. ун-т;  наук. ред. Ю.К. Новосьолов – Севастополь:  СевНТУ, 2013. – с.34-35.

169.        Сосницький А.В.,  Литвин О.В. Способи підвищення точності обробки нежорстких деталей /Тези доповідей загальноуніверситетської науково - технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Конструювання верстатів та машин» та «Інтелектуальна власність». Київ, НТУУ «КПІ», 2013. с. 42-43.  

170.                Гальченко М.В.,  Литвин О.В. Статистика набуття прав у сфері охорони промислових зразків /Тези доповідей загальноуніверситетської науково - технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Конструювання верстатів та машин» та «Інтелектуальна власність». Київ, НТУУ «КПІ», 2013. с. 55-56.

171.                Ільченко М.В.,  Литвин О.В. Проблеми у сфері охорони географічних зазначень в україні /Тези доповідей загальноуніверситетської науково - технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Конструювання верстатів та машин» та «Інтелектуальна власність». Київ, НТУУ «КПІ», 2013. с. 61-63.

172.                Литвин О.В. Зберегти пам'ять /Отчий поріг, №6 (138), 2013. – с.6.

173.                Шпак А.В., Литвин О.В. Розробка напрямків комплексної правової охорони об’єктів промислової власності /Сучасні проблеми прав інтелектуальної власності  та інноваційної діяльності в господарській сфері: Матеріали третьої міжвузівської наук.-  практ. конф. (13 квітня 2013 р.) /Університет економіки та права "КРОК", журнал "Інтелектуальна власність". –К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013, с.125-129.

 

174.        Ільченко М.В.,  Литвин О.В. Проблеми у сфері охорони географічних зазначень в Україні // «Сучасна економіка»: випуск 11, –К,: Державний інститут підготовки кадрів, 2013. с. 42-52.

175.                Литвин О.В. Ефективність та область застосування нових конструкцій затискних патронів / Вісник СевНТУ: зб. наук. пр. Вип. 140/2013. Серія: Машиноприладобудування та транспорт. — Севастополь, 2013. -с. 63- 69. 

 

176.        Литвин О.В. Жорсткість штокових токарних патронів / Матеріали XI Міжнародної науково-технічної конференції «Важке машинобудування. проблеми та перспективи розвитку», 4 — 6 червня 2013 року / Під заг. ред. В. Д. Ковальова. — Краматорськ: ДДМА, 2013. -с. 75. 

177.    Литвин О. В., Шпак А. В. Варіатор. Патент України промисловий зразок № 24919.  МКПЗ 12-16. Опубліковано 10.06.2013, бюл. № 11.

 

2013-2014

 

178.    Литвин О.В., Ільченко М.В., Гальченко Є.О. Промисловий зразок та зазначенням походження товару як об’єкти інновацій та їх недооцінка підприємцями / Збірник наукових статей по матеріалам доповідей на V міжнародній науково-практичній конференції «Роль і значення  інтелектуальної власності в інноваційному розвитку економіки» в м. Києві 11-13 листопада 2013 р. –К.: Інститут інтелектуальної власності Національного університету «Одеська національна юридична академія»  в м. Києві. 2013. –с. 147-152.

178.

179.           Литвин О.В., Гаврушкевич Н.В. Дослідження жорсткості затискних патронів залежно від точності параметрів технологічної системи / Міжнародна науково-технічна конференція "Машинобудування - очима молодих". Кременчук, 30 жовтня – 1 листопада 2013 р.: матеріали конференції – Кременчук: КрНУ ім. Михайла Остроградського, 2013. –с.20 -21.

180.           Верба І.І., Литвин О.В. Професійні компетенції магістрів інтелектуальної власності  в НТУУ «КПІ»/   Х Всеукраїнська науково-методична конф.  «Вища освіта: проблеми і шляхи забезпечення якості»  28–29 листопада 2013 р. Київ: НТУУ «КПІ»,  2013. -с.52-55.

181.                Ромашко А.С., Литвин О.В.  Система менеджменту якості ІСО 9001 та шляхи поліпшення системи управління якістю державної служби інтелектуальної власності України  // «Сучасна економіка»: випуск 12, –К,: Державний інститут підготовки кадрів, 2013. с. 73-78.

….…..

182.           Литвин О.В.  Способи визначення похибок обробки нежорстких деталей

……..……..

183.           Ромашко А.С., Литвин О.В.  ……….Парасольковий патент та особливості його формули

          ………….

184.           Ільченко М.В., Литвин О.В. Реєстрації і контроль геграфічних зазначень ЄС в Україні/Тези доповідей загальноуніверситетської науково - технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Конструювання верстатів та машин» та «Інтелектуальна власність». Київ, НТУУ «КПІ», 2014. с. 83-84.

185.           Гальченко Є., Литвин О.В. Порівняльний аналіз законодавства Республіки Білорусь та України щодо помислових зразків / Тези доповідей загальноуніверситетської науково - технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Конструювання верстатів та машин» та «Інтелектуальна власність». Київ, НТУУ «КПІ», 2014. с. 79-80.

186.           Вороненко О.Г., Литвин О.В. Особливостіохорони обєктів права інтелектуальної власності в архітектурі /  Тези доповідей загальноуніверситетської науково - технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Конструювання верстатів та машин» та «Інтелектуальна власність». Київ, НТУУ «КПІ», 2014. с. 78-70.

187.           Сосницький О.В., Литвин О.В. Підвищення точності обробки нежорстких деталей / Тези доповідей загальноуніверситетської науково - технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Конструювання верстатів та машин» та «Інтелектуальна власність». Київ, НТУУ «КПІ», 2014. с. 58-59.

188.   Литвин О.В.  Висвітлення в дисципліні «Інтелектуальна власність»  сучасного стану питання набуття прав на географічні зазначення /Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми підготовки фахівців з інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності в Україні» в м. Києві 29-30 квітня 2014 р. –К.: Інститут інтелектуальної власності Національного університсету «Одеська національна юридична академія»  в м. Києві. 2014. –с. 194-202.

189.           Литвин О.В., Ахременко О.О. Граничний перекидаючий момент штокових затискних патронів /Актуальні задачі сучасних технологій /Збірник тез допов. міжнар. наук.-техн.конф. молодих вчених та студентів. /Терн. націон. техн.. ун- т ім.І.Пулюя. –Тернопіль: ТНТУ, 2013, с. 110-111. 

190.           Литвин О.В., Сосніцький А.В. Трикулачковий самоцентруючий патрон/ Патент України № 91058, МПК (2014.01) B23B 31/00. Опубл. 25.06.2014, бюл. № 12.

191.    Ільченко М.В., Гальченко Є.О., Литвин О.В. Реєстрація і контроль географічних зазначень та промислових зразків в Україні / Сучасні проблеми прав інтелектуальної власності та інноваційної діяльності в господарській сфері: Матеріали четвертої міжвузівської науково-практичної конференції (21 травня 2014 року) / Університет економіки та права «КРОК», журнал «Інтелектуальнавласність».- К. : Університет економіки та права «КРОК», 2014.- с.14-19.

192.    Литвин О.В., Стахівський О.І. Управління похибками при закріпленні заготовок в цанговому патроні / Комплексне забезпечення якості технологчічних процесів та систем (КЗЯТПС-2014). Четверта міжнародна наук. –практич. Конф. 19-21 травня. Чернігів- Україна: ЧДТУ, 2014. с.77-79.

193.    Литвин О.В., Ткаченко Ю.В., Катрушин Б.М., Тихоненко Ю.В. Інноваційний менеджмент у період модернізації економіки. Колективна монографія. –Ніжин: «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2013. -220 с.  

194.   Вороненко О. Г., Литвин О.В. Основні проблеми правової охорони інтелектуальної власності в Україні/ Сучасні проблеми прав інтелектуальної власності та інноваційної діяльності в господарській сфері: Матеріали четвертої міжвузівської науково-практичної конференції (21 травня 2014 року) / Університет економіки та права «КРОК», журнал «Інтелектуальнавласність».- К. : Університет економіки та права «КРОК», 2014.- с.6-10.

195.   Литвин О.В. Способи визначення похибок обробки нежорстких деталей / Тезисы докладов X Международной научно-технической конференции «Прогрессивная техника, технология и инженерное образование», Киев, 23–27 июня 2014 г.: Материалы конференции: -Киев 2014. –с. 207.

196.    Кравець О.М., Литвин О.В. Дослідження динамічних характеристик металорізального верстата / ХV Міжнародна науково-технічна конференція «Промислова гідравліка і пневматика». Мелітополдь, 17-19 вересня 2014 р.: матеріали конференції. –Вінниця: ГЛОБУС-, ПРЕС, 2014. с.85-86.

197.   Литвин О.В., Кравець О.М. Дослідження жорсткості затискних плунжерних патронів / ХV Міжнародна науково-технічна конференція «Промислова гідравліка і пневматика». Мелітополь, 17-19 вересня 2014 р.: матеріали конференції. –Вінниця: ГЛОБУС- ПРЕС, 2014, . с.93.

198.   Литвин О.В., Кравець О.М. Взаємозв'язок параметрів конструкцій токарних штокових патронів з продуктивністю обробки/ Промислова гідравліка і пневматика. №2(44), 2014,с.70-78.

 

199.    Литвин О.В., Деркач В.В., Седлецкий В.М.  Комерціалізація  результатів наукової та науково-технічної діяльності в  машинобудуванні/ Збірник наукових статей по матеріалам доповідей на VІ міжнародної науково-практичної конференції «Роль і значення  інтелектуальної власності в інноваційному розвитку економіки» в м. Києві 11-13 листопада 2014 р. –К.: Інститут інтелектуальної власності Національного університету «Одеська національна юридична академія»  в м. Києві. 2014. –с. 220 - 226.

199.

200.                Литвин О.В.  Технологічна система токарного верстат та її вплив на обробку нежорстких деталей  / Вісник СевНТУ: зб. наук. пр. Вип. 151/2014. Серія: Машиноприладобудування та транспорт. — Севастополь, 2014. -с. 81- 87. 

201.     

Литвин О.В., Бутирський  М. Об'єкти права інтелектуальної власності в видавничій справі та рекламі і особливості їх охорони / Тези доповідей ХІХ Міжнародної науково- практичної конференції з проблем видавничо-поліграфічної галузі 20 листопада 2014 р. – К.: ПАТ «Український науково-дослідний інститут спеціальних видів друку», корпоративне підприємство ДАК «Укрполіграфія», 2014, с. 52-54.

202.   Литвин О.В., Вороненко О.Г.  Цанговий  патрон/ Патент України №  100461 від 27.07.2015 р., МПК (2014.01) B23B 31/00. Опубл. 27.07.20154, бюл. № 14.

203.   Кузнєцов Ю.М., Шинкаренко В.Ф., Литвин О.В., Чикін С.В. Твір навчального характеру «Навчальна програма дисципліни «Креатологія та інноватика» для слухачів освітньо- наукового рівня «доктор філософії» /Свідоцтво про реєстрацію авторського прав на твір № 59034 від 25.03.2015 р.

204.   Ромашко А.С.,  Литвин О.В. Парасольковий патент" і особливості розроблення його формули/ НАУКОВИЙ ВІСНИК /  НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.1. –  с. 184-189.

205.    Литвин О.В., Титаренко Т.М. Формування наукових напрямків дисертацій магістрів інтелектуальної власності кафедри конструювання верстатів та машин НТУУ «КПІ» ///Матеріали ХV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми підготовки фахівців з інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності в Україні» в м. Києві 27-29 квітня 2015 р. –К.: Інститут інтелектуальної власності Національного університсету «Одеська національна юридична академія»  в м. Києві. 2015. –с. 133-145.

206.    Литвин О.В., Ящук І.В. Взаємозв'язок морфології затискного патрона з особливостями конструктивно-функціонального синтезу структур

207.        Литвин О.В., Ящук І.Р. Функціонально-структурний аналіз конструкцій затискних патронів для токарних верстатів / Тези доповідей науково – практичної конференції "Сучасні технології промислового комплексу" в м. Херсон 15-18 вересня 2015 року. – Херсон: Херсонський національний технічний університет. -2015. с.

208.    

  Титаренко Т. М,, Литвин О. В. Авторське право на переклад і його реалізація у видавничій справі / Т. М. Титаренко, О. В. Литвин // ХХ Міжнарод. наук.-практ. конф. з пробл. вид.-поліграф. галузі : тези доп., Київ, 28 квіт. 2015 р. - К. : "УкрНДІСВД", 2015.- С.78-80.

209.           Вельган Б., Литвин О.В. Сучасні конструкії токарних центрів з конршпинделем деталей / Тези доповідей загальноуніверситетської науково - технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Конструювання верстатів та машин» та «Інтелектуальна власність» /Укладач Кравець О.М. – К: НТУУ «КПІ», 2015. с. 16-17.

210.            Вороненко О.Г., Литвин О.В. Проблеми захисту авторського права в Україні / Тези доповідей загальноуніверситетської науково - технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Конструювання верстатів та машин» та «Інтелектуальна власність»/Укладач Кравець О.М.  –К: НТУУ «КПІ», 2015. с. 82-83.

211.           Опанасенко Р.В., Литвин О.В. Незалежний контроль якості продукції в Україні деталей / Тези доповідей загальноуніверситетської науково - технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Конструювання верстатів та машин» та «Інтелектуальна власність»/Укладач Кравець О.М.  –К:НТУУ «КПІ», 2015. с. 99-100.

212.           Титаренко Т.М., Литвин О.В. Авторське право на переклад і його реалізація деталей / Тези доповідей загальноуніверситетської науково - технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Конструювання верстатів та машин» та «Інтелектуальна власність» /Укладач Кравець О.М.  –К.: НТУУ «КПІ», 2015. с. 104.

213.           Хоменко Д.М., Литвин О.В. Реєстрація авторського права на твори/ Тези доповідей загальноуніверситетської науково - технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Конструювання верстатів та машин» та «Інтелектуальна власність» /Укладач Кравець О.М.  –К.: НТУУ «КПІ», 2015. с. 105-106.

214.           Литвин О.В. Наукові напрямки дисертацій магістрів інтелектуальної власності кафедри конструювання верстатів та машин / Матеріали науково-практичної конф. «Правове регулювання інформаційних відносин та сфери інтелектуальної власності в умовах кіберцівілізації. 26 березня 2015 р., м. Київ. –К.: НДІІП НАПрН України, НТУУ «КПІ», 2015. -с. 106 -112.

215.   Литвин О.В., Вороненко О.Г. Попереджувальне маркування зареєстрованих  географічних зазначень в Україні та ЄС / Матеріали ІІІ Всеукраїнській науковій конференції молодих учених та студентів з проблем інтелектуальної власності «Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, європейські та міжнародні виміри» (Київ 18 вересня 2015 р.). – Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка та Науково-дослідний інститут інтелектуальної власностіНАПрН України, 2015, с. 123-127.

216.   Литвин О.В., Титаренко Т.М. Реалізація в видавничій справі авторського права на перклад / Матеріали ІІІ Всеукраїнській науковій конференції молодих учених та студентів з проблем інтелектуальної власності «Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, європейські та міжнародні виміри» (Київ 18 вересня 2015 р.). – Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка та Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України, 2015, с. 216-220.

  

217. Титаренко Т.М., Литвин О.В. Авторський договір на переклад і його реалізація а видавничій справі/ Т. М. Титаренко, О. В. Литвин // ХХІ Міжнарод. наук.-практ. конф. з пробл. вид.-поліграф. галузі: тези доп., Київ, 18 листопада. 2015 р. - К. : "УкрНДІСВД", 2015.- с. 133-135.

218. Ромашко А.С., Литвин О.В., Кравець О.В. Проведення пошуку торгівельних марок з застосуванням офіційних баз даних в мережі Інтернет / Материалы ХV Международной научно-практической конференции ИТБ-2015 «Информационные технологии и безопасность». –К.: ИПРИ НАН Украины, 2015. с. 201-204.

219. Литвин О.В., Ящук І.Р. Структурний синтез затискних патронів з комбінованими передавально- підсилюючими механізмами /Промислова гідравліка та пневматика», Суми, 14-16 жовтня 2015 р. – Вінниця. ГЛОБУС-ПРЕС, 2015. с. 128-130.

220. Кузнєцов Ю.М., Литвин О.В., Олійник К.О.   Експериментальні дослідження статичної жорсткості самодіючого мотор-шпинделя   /Матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції АС ПТП «Промислова гідравліка та пневматика», секція 3 «Системи приводів», м. Суми, 15-17.10 жовтня 2015 р. – Вінниця. ГЛОБУС-ПРЕС, 2015. с.135-136. 

221.   Литвин О.В., Опанасенко Р.В., Хоменко Д.  Франчайзинг як суттєвий важіль в інноваційному розвитку економіки та боротьби з імітаціями і контрафакціями торгівельної марки /Збірник наукових статей за матеріалами VІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: ІІВ НУ «ОЮА», 2015. с. 163-169.

222.  Литвин О.В., Кравець О.М., Ящук І.Р. Цанговий патрон. Заявка №у 2015 11744 від 27.11.2015 р.

223. Литвин О.В., Кравець О.М., Ящук І.Р. Взаємозв’язок морфології затискного патрона з особливостями конструктивно-функціонального синтезу структур/ Технічні науки та технології: науковий журнал / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2016. – № 1 (3). –  с.54-60.

224. Литвин О.В., Ящук І.Р., Гаврушкевич Н.Р.  Токарний самоцентруючий патрон. Заявка №у 2015 12484 від 17.12.2015 р.

 Литвин О.В., Сидоренко А.І. Викладання в дисципліні  «патентознавство і інтелектуальна власність»  сучасного стану питань охорони географічнихзазначень /Проблеми підготовки фахівців з інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності в Україні: XVI Науково-практична конф. (Київ 20-22 квітня 2016 р.) /Відпов. Редактор Д.В.Андреєв. -с.151-157.

217.                Литвин О.В., Іванченко О.Д. Географічні зазначення походження товару як об’єкти інновацій та їх недооцінка підприємцями /Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність: збірка праць XII (ХХІV) Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 10 – 11 березня 2016 р. /[редкол. : В. Г. Герасимчук (відпов. ред) та ін.]. – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – с. 12.

218.                Литвин О.В., Гаврушкевич Н.В. Багатоваріантна струтура компонуваньзатискних патронів для обробки нежорстких деталей/Матеріали тез доповідейVІ міжнар. наук.-практичн. конф. «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів і систем КЗЯТПС-2016» (26-29 квітня 2016 р., м. Чернігів).-Чернігів: ЧНТУ, 2016. с. 98-100.

219.                Литвин О.В., Ящук І.Р. Синтез конструкцій затискних патронів для токарної обробки осесиметричних тіл /Матеріали тез доповідей VІ міжнар. наук.-практичн. конф. «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів і систем КЗЯТПС-2016» (26-29 квітня 2016 р., м. Чернігів).-Чернігів: ЧНТУ, 2016. с. 102-104.

220.                Литвин А.В., Гаврушкевич Н.В. Прогрессивные конструкции штоковых зажимных патронов для токарной обработки/ Моделирование в технике и экономике: материалы международной научно-практической конференции, Витебск, 23–24 марта 2016 года / УО «ВГТУ». – Витебск, 2016. –  с. 109-110.

221.                Сидоренко А., Вельган Б., Литвин О. Особливостіохорони обєктів права інтелектуальної власності в рекламі / Тези доповідей всеукраїнської науково - технічної конференції молодих вчених та студентів «Інновації молоді- машинобудуванню». Секція «Машинобудування», секція «Інтелектуальна власність» /Укладач Кравець О.М.  –К.: НТУУ «КПІ», 2016.  с. 22-24.

222.                Литвин О.В., Іванченко Д.О. Географічні зазначення походження товару як обєкти інновацій і їх недооцінка підприємяцями / Тези доповідей всеукраїнської науково - технічної конференції молодих вчених та студентів «Інновації молоді- машинобудуванню». Секція «Машинобудування», секція «Інтелектуальна власність» /Укладач Кравець О.М.  –К.: НТУУ «КПІ», 2016.  с. 16-18.

223.                Сидоренко А. Особливості охорони об'єктів права інтелектуальної власності в рекламі / А. Сидоренко, Б. Вельган, О. В. Литвин // ХХІІ Міжнарод. наук.-практ. конф. з пробл. вид.-поліграф. галузі : тези доп, Київ, 27 квіт. 2016 р. - К. : УкрНДІСВД, 2016. - С. 97-100.

224.                Литвин О.В., Ящук І.Р. Дослідження впливу параметрів технологічної системи на точність затискних цангових патронів / Матеріали міжнародної науково-технічної конференції «Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта 21»– 24 червня 2016 р м. Одеса - м. Київ, Україна. С. 255-256.

 

Розсилки

Нова інформація

Конференція
04.03.2019 | 
Міністерство освіти і науки України Міністерство економічного розвитку та торгівлі України Науково-дослідний... Read more...
вітання
01.02.2019 | 
Шановні наші випускники – магістри 2019 року! Колектив кафедри Конструювання верстатів... Read more...
Гуртки
14.01.2019 | 
Гуртки на кафедрі 1. Науковий гурток «Верстат» Науковий керівник ... Read more...
Захист
13.11.2018 | 
Захист магістерських дисертацій на кафедрі конструювання верстатів та машин гр. МВ... Read more...
Екскурсія
03.10.2018 | 
Унікальна пропозиція тільки для студенток КПІ! Запрошуємо тебе... Read more...
Joomla! Україна

Відвідування сайту


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні190
mod_vvisit_counterВчора1189
mod_vvisit_counterЦього тижня190
mod_vvisit_counterМинулого тижня10304
mod_vvisit_counterЦього місяця39362
mod_vvisit_counterМинулого місяця33376
mod_vvisit_counterВсього813846

На сайті (за останні 20 хв.): 18
Ваш IP: 34.238.189.171
Зараз: 2019-08-26 03:31

Heidenhain

  • •Банер•